Pravidlá spracúvania osobných údajov

PROFI Company s.r.o., Vasiľov 164, 02951 Vasiľov, IČO: 47930161 (ďalej ako “prevádzkovateľ”) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu.

A/ VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV, PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ
1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

PROFI Company s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sro, vložka 62838/L, IČO: 47930161, DIČ: 2024140932, adresa elektronickej pošty: autokinoorava@gmail.com, kontaktné telefónne číslo Prevádzkovateľa: +421 903 708 126

2) Identifikačné údaje sprostredkovateľa
Pokiaľ nie je v tejto informácií pre dotknuté osoby uvedené inak, Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom Sprostredkovateľa.

3) Portál
Technologické riešenie vo forme elektronického portálu www.autokinoorava.sk (ďalej aj ako „portál“) pozostávajúceho z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb zo strany Prevádzkovateľa pre Užívateľov portálu, a to vrátane ich registrácie a zabezpečenie ich vzájomnej on-line komunikácie, to všetko za pomoci nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

4) Dotknutá osoba (ďalej tiež aj ako “užívateľ”)
Je fyzická osoba, ktorá v rámci registrácie na portály zadá do registračného formulára svoje osobné údaje, prípadne fyzická osoba ktorá vystupuje ako štatutárny orgán právnickej osoby.

5) Účel spracúvania osobných údajov, právne základy a doba spracúvania

5.1. Poskytovanie služieb rezervácie prostredníctvom portálu na základe objednávky dotknutej osoby

 1. Právny základ spracúvania: spracovanie osobných údajov na účel plnenia zmluvy.
 2. Rozsah osobných údajov: Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a EČ motorového vozidla. Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre správne poskytnutie služby v zmysle všeobecných obchodných podmienok portálu.
 3. Doba spracovania osobných údajov: po dobu trvania rezervácie (max. 30 dní).

6) Doba spracúvania osobných údajov
Osobné údaje užívateľa sú spracúvané po dobu existencie po dobu existencie súhlasu dotknutej osoby ako aj po dobu uvedenú pri jednotlivých účeloch spracúvania.

Užívateľ môže odvolať svoj súhlas tým spôsobom, že svoje používanie služieb portálu zruší. Aj keď odpadne dôvod spracúvania, nemusí to mať za následok, že spracovanie osobných údajov prevádzkovateľ ukončí. Tieto osobné údaje totiž môže alebo musí spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom (napríklad na účel archivovania).

7) Tretie strany, ktorým sú osobné údaje sprístupňované
Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym subjektom okrem tých, ktoré sú špecifikované v tejto informácii pre dotknuté osoby. Okrem vyššie menovaných prijímateľov ide o:

 • (v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri): poskytovateľovi webhostingu na ktorom je umiestnený portál: WebSupport s.r.o., IČO: 36 421 928
 • (v celom rozsahu za účelom ukladania osobných údajov a ich systematizovania): poskytovateľovi serveru na ukladanie dát súčasťou ktorých sú aj dáta užívateľov: WebSupport s.r.o., IČO: 36 421 928
 • (v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania): black-hole s.r.o., IČO: 52 914 852

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ.

8) Výmaz osobných údajov (oznámenie v zmysle § 25 zákona č. 18/2018 Z. z.)
Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz poskytnutých osobných údajov z informačného systému po odvolaní súhlasu užívateľa na spracovanie osobných údajov. Uvedený záväzok môže byť v primeranej miere limitovaný zákonnými povinnosťami Prevádzkovateľa archivovať a zabezpečiť výkon rôznych kontrol vykonávaných štátnymi orgánmi.

9) Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu, nakoľko po vyhodnotení predmetu činnosti a rizík s ňou spojenými mu povinnosť určenia zodpovednej osoby nevyplýva. Pri výkone svojich práv sa Užívateľ môže obrátiť na Prevádzkovateľa využijúc kontaktné údaje uvedené vúvode tohto dokumentu (najlepšie prostredníctvom e-mailu). Prevádzková doba Prevádzkovateľa je každý vysielací deň od 20:00 – 23:59.

B/ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo:

 1. odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov – pokiaľ sa odvolanie týka osobných údajov ktoré prevádzkovateľ spracúva na právnom základe súhlasu,
 2. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 3. získať informácie o dobe uchovávania osobných údajov,
 4. požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov,
 5. žiadať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,
 6. namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. žiadať o určenie zdroja osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 8. právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 9. na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 10. podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Obsah služieb poskytovaných prostredníctvom portálu medipravnik.sk a spôsob ich poskytovania technicky neumožňuje uplatnenie práva dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 01.06.2020.